fbpx

Regulamin

REGULAMIN Akcji „#UlgaMedykom”

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki Społecznego Projektu Pomocy Psychologicznej „#UlgaMedykom” (zwanej dalej „Akcją”).
 2. Organizatorem akcji są studenci psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, działający w ramach współpracy z KoraMedica Sp z o.o. (zwani dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja trwa od dnia 25.06.2021 r. do czasu jej zakończenia przez Organizatora.
 4. Akcja prowadzona będzie przy pomocy platformy cyfrowej, znajdującej się pod adresem: www.ulgamedykom.pl (zwana dalej „Platformą”). Administratorem Platformy jest Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności platformy cyfrowej z przyczyn technicznych.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 7. Przez przystąpienie Uczestnika do Akcji domniemywa się, iż Uczestnik zaakceptował postanowienia Regulaminu.

II. UCZESTNICY

 1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Akcji (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, wykonująca zawód medyczny – czyli osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych lub osoba legitymująca się posiadaniem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny, o której mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późń. zm.) pracujący podmiocie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 3. Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji. 
 4. W ramach Akcji ani po jej zakończeniu Organizator bezpośrednio nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników, o których mowa w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późń. zm.).

III. ZASADY AKCJI

 1. Celem Akcji jest wsparcie zawodu medyka w związku z przebiegiem pandemii COVID-19 poprzez objęcie go podstawową pomocą psychologiczną oraz normalizacja wśród Uczestników tej formy wsparcia.
 2. W ramach Akcji Uczestnik ma możliwość dokonania nieodpłatnej rezerwacji spotkania z psychologiem za pośrednictwem Platformy.
 3. Przez psychologa rozumie się osobę posiadającą kwalifikacje do świadczenia usług pomocy psychologicznej współpracującą z Organizatorem.
 4. Spotkanie Uczestnika z psychologiem odbywa się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Uczestnik podaje swój adres e-mail w serwisie calendly.pl, do którego zostaje przekierowany w wyniku dokonania wyboru daty na stronie www.ulgamedykom.pl, po czym za pomocą poczty elektronicznej, otrzymuje wygenerowany, unikalny linka do spotkania na podany w systemie dzień.
 5. Organizator jest pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a psychologiem.
 6. Psycholog współpracujący z Organizatorem może zrezygnować ze współpracy z Uczestnikiem w razie:
  1. nieusprawiedliwionego braku kontaktu
  1. widocznym braku motywacji do współpracy z jego strony
  1. zagrożenia zdrowia bądź życia, gróźb karalnych oraz znieważenia.
 7. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze wsparcia w dowolnej chwili bez żadnych konsekwencji, poprzez kliknięcie w link, znajdujący się w wiadomości e-mail, którą otrzymuje po umówieniu wizyty.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 2. Sytuacje sporne dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika związane z kontaktem z psychologiem.
 4. Komunikaty oraz informacje dotyczące Akcji można uzyskać na profilu w mediach społecznościowych pod adresem https://www.facebook.com/ulgamedykom, a także bezpośrednio na Platformie.
 5. Wszelkie pytania dotyczące Akcji należy kierować po następujący adres email: kontakt@ulgamedykom.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które każdorazowo ogłaszane będą na Platformie.